Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2563

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2563

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  นายสถิตย์  เจ็กมา  รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วย นางสาวศิริประภา บุญอ่อน  นางอัจฉรี จันทมูล นายนครินทร์  ทาโยธี  นางสาวจงรักษ์   คชสังข์  และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการ “การจัดทำของที่ระลึกจากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ” ในงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2563  ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ  สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง  (กุดแดง)  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานได้ฝึกปฏิบัติการทำของที่ระลึกจากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ และสามารถนำผลงานกลับไปได้ ในการให้บริการวิชาการในครั้งนี้ผู้เข้าฝึกปฏิบัติสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2514 นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามในการรับรอง “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มี ความสำคัญระหว่างประเทศ” ขึ้น ณ เมือง Ramser ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาเป็นรู้จักในนาม อนุสัญญาแรมซาร์  ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้เพื่อร่วมรำลึกถึงวันดังกล่าว และเพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างให้ประชาชนและเยาวชนมีแนวคิดในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำในภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเป็นแบบอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ป่าริมแม่น้ำลดลง สารพิษตกค้างในแหล่งน้ำและนาข้าว และอีกหลายปัญหาที่กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ

ข่าว :  อัจฉรี  จันทมูล
ภาพ : อัจฉรี  จันทมูล/อภิราม ทามแก้ว

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน

สถาบันวิจัยศิลป …