Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒธรรมอีสาน  ได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการหลักสูตร ครั้งที่2 ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบการบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและดร.อัจฉรี  จันทมูล นักวิจัยชำนาญการ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการต่อประธาน และได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญสงค์ อรรคฮาตสี ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้  การจัดโครงการในครั้งนี้มีนักเรียนเ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 114 คน

ภายในกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ มีบุคลากรสถาบันวิจัยได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีการแบ่งนักเรียนเพื่อทำการเรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนหลักสูตรศิลปะลายรดน้ำและหลักสูตรการมัดย้อมสีธรรมชาติ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนหลักสูตรการอ่าน-เขียนอักษรโบราณ   โดยแต่ละกลุ่มใช้เวลาในการเรียนการสอน จำนวน 2 วัน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้มีการเรียนรู้จากวิทยากรทั้งทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติและสามารถนำไปบูรณาการในการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้และอาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี

ภาพ : นายบุญชู ศรีเวียงยา / นางสาวจงรักษ์  คชสังข์ / นางสาวลลิตา ป่วนกระโทก / นายทินกร โมธรรม
ข่าว : นายบุญชู ศรีเวียงยา / นางเพ็ญประภา  ไชยสงคราม
ที่มา : กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน

สถาบันวิจัยศิลป …