Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ สีสันหลากหลายลวดลายสวยสะดุดตากับศิลปะผ้ามัดย้อม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ สีสันหลากหลายลวดลายสวยสะดุดตากับศิลปะผ้ามัดย้อม

วันที่  14  มีนาคม  2560  นางอัจฉรี  จันทมูล  และนางนิ่มนวล  จันทรุญ  ได้เป็นวิทยากรบรรยายและ ให้กับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่  1  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ในรายวิชา ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านอีสาน รหัสวิชา 1607 106  จำนวน 84 คน  โดยมีอาจารย์ประจำรายวิชา คือ อาจารย์ประเทศ ปัจจังคะตา  และอาจารย์สถิตย์  เจ็กมา  ดูแลรับผิดชอบ  โครงการดังกล่าวนี้ถือเป็นการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนให้แก่นิสิต  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน และนิสิต    ที่ได้เพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากรายวิชาที่เรียน  อันจะส่งผลให้นิสิตได้เกิดทักษะและสามารถนำองค์ความรู้และทักษะที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …