Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ มหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ มหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “มหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน” ขึ้น โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน มี รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กล่าวรายงาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยโหราศาสตร์ของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน ให้แก่นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศภายในสมาชิกกลุ่มอาเซียน ตลอดจนได้รับรู้บทบาทและอิทธิพลของโหราศาสตร์ที่มีต่อระบบสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “โหราศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน” โหราศาสตร์ เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของมนุษยชาติที่มีความเป็นมายาวนาน มนุษย์ในอดีตมีความสามารถในการใช้โหราศาสตร์เพื่อการต่างๆอย่างมากมาย เช่น การคำนวณปฏิทินโบราณเพื่อบอกถึงฤดูกาลและกำหนดวันสำคัญต่างๆโดยมีประจักษ์พยาน เช่น แท่งหินสโตนเฮนจ์ในประเทศอังกฤษ หรือแม้กระทั่งปราสาทหินต่างๆในกลุ่มวัฒนธรรมขอมโบราณในดินแดนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถคำนวณพระอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูและทอดลำแสงลอดผ่านแนวประตูทุกบานได้อย่างแม่นยำ เป็นต้น ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ได้มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน จนมีอิทธิพลในการดำรงชีวิตและกลายเป็นหนึ่งของวัฒนธรรม เช่น กำหนดฤกษ์ยามที่ใช้ในพิธีกรรม พิธีต่างๆ แม้กระทั่งการใช้โหราศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ของมนุษย์

การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านโหราศาสตร์ในระดับประเทศ และวิทยากรจากประเทศแทบอาเซียน ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม อาทิ อาจารย์ศิวะนาถ ฤชุพันธ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาจารย์ธนกร สินเกษม ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยา ดร.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ นอกจากนี้ยังมีหมอดูที่มีชื่อเสียงในการมาสาธิตและให้บริการทำนายดวงชะตาแก่ผู้มาร่วมงาน ในการนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 043 721686

ข่าว: แสงเทียน วงษาเวียง

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …