Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / สถาบันวิจัยฯ ร่วมนิทรรศการ “ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ”   งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

สถาบันวิจัยฯ ร่วมนิทรรศการ “ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ”   งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานและให้บริการวิชาการ เรื่อง  “ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ”  ให้กับกลุ่มนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป ในงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2562  ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ  สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง  (กุดแดง)  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างแนวคิดการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามคำขวัญของการจัดงานปีนี้ที่ว่า “พื้นที่ชุ่มน้ำและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิเช่น นิทรรศการโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9  การแข่งขันทอเสื่อแบบดั้งเดิม การแข่งขันจับปลามาราธอน การแข่งขันจับหมู การแข่งขันถอนกล้าและปักดำนา กิจกรรมการเรียนรู้ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมถึงห้องสมุดเคลื่อนที่จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ภาพ/ข่าว : ดร.อัจฉรี จันทมูล

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …