Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / ผู้อำนวยการบรรยายพิเศษ  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5

ผู้อำนวยการบรรยายพิเศษ  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5

เมื่อที่ 8 มิถุนายน 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  นักวิจัย ของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5 จัดโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และความร่วมมือของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดการประชุม  การประชุมทางวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีงานวิจัยมานำเสนอจำนวน 33 ชิ้นงาน จาก 30 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  ตลอดจนได้มีคณบดี คณะผู้บริหารจากหลากหลายคณะร่วมให้แนวคิดการวิจัยข้ามศาสตร์ และหน่วยงานภาครัฐ อำเภอ อบต. อบจ. ต่างๆ ได้มาร่วมประชุมจำนวน 250 ท่าน และร่วมออกร้านโชว์สินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวด้วย

ในเวลา 10.30 น ณ ห้อง TH 204 ชั้น 2  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “การท่องเที่ยวอีสาน ผสานชุมชน ผลักดันผลิตผลการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างยั่งยืน”

 

ที่มา : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าว / ภาพ : บุญชู ศรีเวียงยา

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …