Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / เสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “บวชควาย ว่าด้วย ประเพณี พิธีกรรม ตำนาน และความเชื่อท้องถิ่นอุษาคเนย์”

เสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “บวชควาย ว่าด้วย ประเพณี พิธีกรรม ตำนาน และความเชื่อท้องถิ่นอุษาคเนย์”

 

จากการศึกษารวบรวมข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับประเพณีการบวชควายจ่าในงานบุญบั้งไฟอำเภอเชียงขวัญ 4 หมู่บ้าน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559 – มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ศึกษาเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า “การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ประเพณีการเล่นในพิธีกรรมท้องถิ่น กรณีบวชควายจ่าในงานประเพณีบั้งไฟในเขตพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด”

 

ซึ่งทางคณะวิจัยเห็นถึงความสำคัญของประเพณีการบวชควาย จึงได้มีการจัดเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “บวชควาย ว่าด้วย ประเพณี พิธีกรรม ตำนาน และความเชื่อท้องถิ่นอุษาคเนย์” ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ผ่านมา อนึ่ง เพื่อเป็นการทบทวนข้อมูลที่ได้ลงพื้นที่ศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย ครูอาจารย์ รวมทั้งนิสิต นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจ โดยการจัดงานดังกล่าว ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนในประเด็นการเสวนากันอย่างหลากหลาย ซึ่งทางคณะจะได้สรุปผลการแลกเปลี่ยนเสวนา เพื่อรายงานในลำดับต่อไป

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …