Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เก็บข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง อายุกว่า ๑๐๐ ปี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เก็บข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง อายุกว่า ๑๐๐ ปี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561  นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  ผู้รับผิดชอบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหม”  พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และบันทึกภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ณ  วัดป่าเลไลย์  บ้านหนองพอก และวัดโพธาราม  บ้านดงบัง  ตำบลดงบัง  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ และประกอบการจัดทำหนังสือชุดความรู้ภาพจิตรกรรมฝาผนังพร้อมสื่อวีดีทัศน์ โดยจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ วัดป่าเลไลย์ และ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ภาพ : นายสถิตย์  เจ็กมา และนายบุญชู ศรีเวียงยา
ข่าว : นายบุญชู ศรีเวียงยา และนางสาวกาญจนารัตน์ คนเพียร (นิสิตฝึกงาน)

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …