Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องตีเกลียวมอเตอร์ไฟฟ้า

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องตีเกลียวมอเตอร์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2561 กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ และ ฝ่ายส่งเสริมการศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องตีเกลียวมอเตอร์ไฟฟ้า : พัฒนาเครื่องมือเพื่อคุณภาพเส้นไย ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย

โดยมีนายบุญถม พลบุญ ผู้เชี่ยวชายเรื่องทอผ้าจากบ้านหนองบัวแปะ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม เป็นวิทยากร พร้อมด้วยนางนิ่มนวล จันทรุญ  และ ดร.อัจฉรี จันทมูล ให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือดังกล่าว แก่กลุ่มทอผ้าบ้านโนนแสบง และ กลุ่มทอผ้าบ้านนาสีนวน จำนวน ๓๐ คน ณ ศาลากลางบ้านโนนแสบง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเตรียมเส้นไยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยปกติในการเข็นตีเกลียวเส้นไยให้กลมเรียบสม่ำเสมอ จะได้เส้นใย 100 กรัมต่อวัน  หากใช้เครื่องตีเกลียวมอเตอร์ไฟฟ้ามาใช้ในการเตรียมจะสามารถเตรียมเส้นใยได้ 1000 กรัมต่อวันเป็นอย่างน้อย (1 กิโลกรัม/วัน) สามารถลดระยะเวลาในการทำงานได้ถึง ร้อยละ 90 จากการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคการเข็นเส้นตีเกลียวเส้นไยก่อนนำมาค้นเครือเส้นยืนและมัดหมี่เพื่อทำเส้นพุ่ง ให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

 

ข่าว : นิ่มนวล จันทรุญ , บุญชู ศรีเวียงยา

ภาพ : ดร.อัจฉรี จันทมูล , บุญชู ศรีเวียงยา

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …