Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / การจัดการความรู้เพื่อต่อยอดงานวิจัยและการบริการวิชาการ

การจัดการความรู้เพื่อต่อยอดงานวิจัยและการบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดประชุมในหัวข้อการจัดการความรู้เพื่อต่อยอดงานวิจัยและการบริการวิชาการไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้แบ่งบันและแลกเปลี่ยนความรู้กระบวนการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

 

ภาพ/ ข่าว : ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลป …