จัดงานโครงการ ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี

ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี

เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานโครงการ “ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี” โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเดินเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน และชมการแสดงพิธีเปิดโดยกลองยาวคณะศิลป์อีสาน จากนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งภายในงานได้จัดซุ้มต่างๆ ประกอบไปด้วยเรื่อง วัฒนธรรมความเชื่อ วัฒนธรรมอยู่อาศัย วัฒนธรรมอาหารการกิน วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ และวัฒนธรรมการดนตรีการแสดง รวมไปถึงการจัดซุ้มจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ เผยแพร่ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเพิ่มมูลค่า สินค้าชุมชน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิต ลองทำ นำกลับ อาทิเช่น การห่อข้าวต้มมัด การทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ เขียนลายภาพ ต้นดอกผึ้ง ภูมิปัญญาการตัดกระดาษ และการทำทุงใย ร่วมไปถึงกิจกรรมการเสวนา ประกอบไปด้วยเรื่อง เรียนรู้อีสานผ่านภาพถ่าย  และวัฒนธรรมเกลือกับการพัฒนาชุมชนอีสาน อีกทั้งยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานโดยวงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมไปถึง “หนังบักตื้อ คณะเพชรหัวขัว” และศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนามรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวอีสานให้คงอยู่และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนได้เห็นความสำคัญ รวมถึงตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงของประชาชนชาวอีสานต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th