เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพุทธมงคล

เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพุทธมงคล

เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพุทธมงคล

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากุล ตันทนะเทวินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองเเละนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรงานพิพิธภัณฑ์ เปิดเวทีเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพุทธมงคล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการอยู่ร่วมกันในเมืองประวัติศาสตร์ทวารวดีอย่างมีอนาคต ณ กันทรวิชัย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ บพท.

โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมได้แก่ ปลัดอำเภอกันทรวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัย และคณะกรรมการวัดพุทธมงคล จากการนำเสนอการออกแบบพิพิธภัณฑ์วัดพุทธมงคลของคณะทำงาน และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้ข้อเสนอดังนี้

การนำเสนอการออกแบบจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพุทธมงคล มีรายละเอียด

ชั้นที่ 1  จัดแสดงประวัติศาสตร์กำเนิดคันธารราษฎร์

ชั้นที่ 2  จัดแสดงพระพุทธพระพุฒาจารย์ที่สำคัญในพุทธมงคลและอีสาน

ชั้นที่ 3  จัดแสดงงานพุทธศิลป์ทวารวดีกันทรวิชัยพระกรุ พระพิมพ์ดินเผา

ชั้นที่ 4  จัดแสดงเรื่องราวความเหลื่อมใสต่อองค์หลวงพ่อพระยืนพระบูชา

ชั้นที่ 5  พื้นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

 ข้อเสนอ/ข้อคิดเห็น

1.ให้เพิ่มเติมเรื่องประวัติศาสตร์เมืองโบราณกันทรวิชัย โดยมีพระประธานอยู่ตรงกลาง และเอาพระพิมพ์มาจัดแสดงข้อมูลให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึงการกำเนิดเมืองคันธารราษฎร์

2.เน้นการสร้างบรรยากาศการเข้าชมให้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์แสดงเห็นถึงการกำเนิดเมืองคันธารราษฎร์ โดยออกแบบการสร้างเมืองทวารวดีในอดีตพร้อมนิทรรศการ

3.ให้คนในชุมชนโดยรอบวัด เช่น วัดสุวรรณาวาส วัดพุทธมงคล วัดศรีมหาโพธ์ ได้มีส่วนในการดูแลให้ความสำคัญต่อพิพิธภัณฑ์วัดพุทธมงคล ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนต่อไป

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงการดำเนินงาน
คณะทำงาน ได้นำข้อเสนอแนะ มาทำการวิเคราะห์ออกแบบ และเพิ่มเติม ในรายละเอียดการออกแบบพิพิธภัณฑ์วัดพุทธมงคล ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้ส่งมอบแบบพิพิธภัณฑ์ที่แก้ไขแล้วให้กับอำเภอกันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ โรงเรียนกันทรวิชัย และวัดพุทธมงคล  เรียบร้อยแล้ว

ภาพ/ข่าว : นายเกริกกฤษณ์​ โชคชัย​รัชดา​
ที่มา : งานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สถาบันวิจียศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

 

 

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th