Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / นักวิจัย ลงพื้นที่โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พิ้นที่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบงจังหวัดมหาสารคาม

นักวิจัย ลงพื้นที่โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พิ้นที่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบงจังหวัดมหาสารคาม

และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นางนิ่มนวล  จันทรุญ  เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้ายแกมไหม โดยกลุ่มได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้ายแกมไหมย้อมครามเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านโนนแสบง พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และชาวบ้าน ในการร่วมกันคิดและร่วมกันหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเกี่ยวกับการการทอผ้าฝ้ายแกมไหมเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นและควรมีการขยายเครือข่ายออกไปในอนาคต

 

ภาพ/ข่าว : นางนิ่มนวล   จันทรุญ กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลป …