อบรม Metadata สำหรับเอกสารดิจิทัลประเภทเอกสารมรดกไทย

อบรมเมทาดาทาสำหรับเอกสารดิจิทัลประเภทเอกสารมรดกไทย

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 รศ.วีณา วีสเพ็ญและกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับวิทยากรคณะกรรมการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งประกอบไปด้วย คุณจีระพล คุ่มเคี่ยม คุณเพ็ญแข ประจงใจ คุณวนิดา จันทนทัศน์ คุณสุวันนา ทองสีสุขใส เป็นวิทยากรในการอบรมเมทาดาทาสำหรับเอกสารดิจิทัลประเภทเอกสารมรดกไทยให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณและคุณเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ คุณนางกาญจนา น้อยฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประกอบไปด้วยการกรอกรายการต่างๆ ในระบบ เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการคีย์ข้อมูลที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานอนุรักเอกสารโบราณ

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th