Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม  ประจำปี 2565 

สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม  ประจำปี 2565 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม  ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางอันหลากหลายให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ได้มีโอกาสมาสักการบูชาและเรียนรู้เรื่องราวของ พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อจัดเวทีเสวาแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องราว และประวัติความเป็นมาของ พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม โดยในเวลา 10.00 น.-12.00 น. มีการเสวนาวิชาการในหัวข้อ ย้อนรอย พระพุทธกันทีวิชัย อภิสมัยธรรมนายก  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ มณีโชติ รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ร่วมเสวนา และอาจารย์ทม เกตุวงศา เป็นผู้ดำเนินการ การเสวนาจัดในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นตลอดการเสวนา

ในช่วงบ่ายมีขบวนแห่น้ำ ดอกไม้และเครื่องสักการะ จากคณะหน่วยงานต่างๆ โดยขบวนกลองยาวและขบวนรำ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จากนั้นมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กล่าวรายงานการจัดงาน จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงาน และ ได้ประกอบพิธีเชิญน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์ 8 แหล่ง ได้แก่ จากแม่น้ำโขง แม่น้ำชี แม่น้ำมูล บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นาดูน บ่อน้ำผุด น้ำพู คำชะโนด  เพื่อใช้ในการประกอบพิธีสรงพระในครั้งนี้ จากนั้นได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระเจ้าลงสรง โดยอธิการบดี และผู้บริหารได้อัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายกจากหอพระ มายังบุษบก มณฑลพิธี จากนั้นมีการฟ้อนสักการะ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จากนั้นผู้บริหาร บุคลากร และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสรงน้ำพระ ทางฮางฮดสรง

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มุ่งสู่องค์กรความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 10- …