สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมแห่ขบวนสงกรานต์ ประจำปี 2559

20-04-59 ร่วมแห่สงกานต์

20-04-59 ร่วมแห่สงกานต์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดงานสมโภชพระกันทรวิชัยฯ และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 เวลาประมาณ 13.00 น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมขบวนแห่สงกรานต์ โดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานรับผิดชอบในขบวนที่ 4 ขบวนประจำวันจันทร์ ซึ่งได้ตั้งขบวน ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมหาสารคาม เวลาประมาณ 15.00 น. ได้มีการประกอบพิธีสักการะศาลหลักเมืองมหาสารคาม  แล้วเริ่มการแห่ขบวน จากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมหาสารคามมายังบริเวณประกอบพิธีงาน ณ บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ข้างอาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากนั้น เวลาประมาณ 16.30 น . ได้เริ่มพิธีเปิด โดยมี นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ในเวลา 18.00 น. ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภช 9 รูป มีการประกอบพิธีบายศรีพระเจ้า มีการประกอบพิธีเทศน์พระเจ้า 5 พระองค์เป็นเสร็จพิธี และชมการแสดงสมโภช จากวงหมอลำคณะศิลอีสาน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ พระพุทธกันทรวิชัยฯ  เป็นพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้แนวคิดการสร้างพระเกิดขึ้น จากการริเริ่มของศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (ปัจจุบันคือสถานบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมหาสารคาม โดยมีอาจารย์อาคม วรจินดา เป็นประธานศูนย์ฯและผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศ สุดสุชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ซึ่งได้มีความเห็นว่าควรมีพระพุทธรูปที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคอีสานและจัดสร้างขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 200 ปี (พ.ศ.2525)ด้วย

ในปี 2559 ครบรอบ 35 ปีเททองพระพุทธกันทรวิชัยฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดพิธีสิริมงคล สรงน้ำปิดทอง สมโภช เทศนากำเนิดพระเจ้า 5 พระองค์ เป็นการสมโภชให้เกิดสวัสดิพิพัฒน์มงคล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เททอง และพระราชทานนามพระพุทธรูป อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชาวจังหวัดมหาสารคามทุกหมู่เหล่า

 

ภาพ/ข่าว ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th