สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรวดน้ำ

 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยมี อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ ประธานโครงการ กล่าวรายงาน

ในการนี้  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม” เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสืบทดความงดในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญตลอดจนมีความรักความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบต่อไป

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th