กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ จัดระบบคัมภีร์ใบลานวัดไตรภูมิ

ลงพื้นที่ จัดระบบคัมภีร์ใบลานวัดไตรภูมิ

เมื่อวันที่ 16 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ภาคสนามจัดระบบทำบัญชีเอกสารใบลานที่วัดไตรภูมิ บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ได้มีตัวแทนชาวบ้านนำสวดขอขมา เพื่อที่จะนำใบลานออกมาจัดระบบระเบียบและชาวบ้านยังมีจิตศรัทธาบริจาคผ้าไหมสำหรับห่อคัมภีร์ใบลาน ในการจัดระบบเอกสารโบราณครั้งนี้พบว่า มีเอกสารใบลานหลากหลายหมวด ได้แก่ หมวดพระวินัย มี 4 มัด, หมวดพระสุตตันตปิฎก มี 3 มัด, หมวดพระอภิธรรม มี 3 มัด, หมวดคัมภีร์ภาษาบาลี มี 4 มัด, หมวดบทสวดมนต์ มี 1 มัด, หมวดชาดก มี 15 มัด, หมวดประเพณีพิธีกรรม มี 3 มัด, หมวดนิยายธรรม มี 1 มัด, หมวดนิยายนิทานพื้นบ้าน มี 13 มัด, หมวดตำนานพุทธศาสนา มี 13 มัด, หมวดตำราโหราศาสตร์ มี 1 มัด, รวมหลายหมวด มี 8 มัด, ไม่ปรากฏชื่อ มี 1 มัด รวม 69 มัด

โดยกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณได้ใช้แบบบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปกรอกในระบบจัดการฐานข้อมูล คัมภีร์ใบลาน GIS (www.bl.msu.ac.th/gps) รวมถึงการทำความสะอาด ซ่อมแซมสายสนอง ห่อผ้าใหม่ ถ่ายภาพ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่เก็บเอกสารใบลาน และถ่ายภาพร่วมกับเจ้าอาวาสเพื่อเป็นที่ระลึก กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอขอบพระคุณเจ้าอาวาส พระสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา ที่ได้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานในวันดังกล่าว

 

 

ข่าว / รัฐพงษ์ ภูภักดี

ภาพ / วัชระ พิมพ์จันทร์ , เบญจมาศ พันพู

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th