Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ จัดระบบใบลาน วัดศรีประดู่และวัดรังษี

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ จัดระบบใบลาน วัดศรีประดู่และวัดรังษี

เมื่อวันที่ 21 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ภาคสนามสำรวจและจัดระบบทำบัญชีเอกสารใบลาน ในเขตตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ, ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 วัด คือ 1. วัดบ้านดอกไม้ บ้านดอกไม้ ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทางกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณได้เข้าสำรวจ พบว่ามีใบลานอยู่จำนวนหนึ่งและเก็บไว้อย่างดี 2. วัดศรีประดู่ บ้านประดู่ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดระบบเอกสารโบราณครั้งนี้พบว่า มีเอกสารใบลานอยู่จำนวนหนึ่ง และหลากหลายหมวด ได้แก่ หมวดพระวินัย มี 5 มัด, หมวดพระสุตตันตปิฎก มี 8 มัด, หมวดพระอภิธรรม มี 4 มัด, หมวดคัมภีร์ภาษาบาลี มี 6 มัด, หมวดบทสวดมนต์ มี 1 มัด, หมวดอานิสงส์/ฉลอง มี 1 มัด, หมวดชาดก มี 4 มัด, หมวดธรรมทั่วไป มี 4 มัด, หมวดนิยายธรรม มี 5 มัด, หมวดนิยายนิทานพื้นบ้าน มี 9 มัด, หมวดตำนานพุทธศาสนา มี 12 มัด, รวมหลายหมวด มี 6 มัด, หมวดที่ไม่ปรากฏชื่อ มี 2 มัด รวม 67 มัด โดยกลุ่มงานฯ ได้ใช้แบบบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปกรอกในระบบจัดการฐานข้อมูล คัมภีร์ใบลาน GIS (www.bl.msu.ac.th/gps) รวมถึงการทำความสะอาด ซ่อมแซมสายสนอง ห่อผ้าใหม่ ถ่ายภาพ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่เก็บเอกสารใบลาน และถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก 3. วัดรังษี บ้านหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในการจัดระบบเอกสารโบราณครั้งนี้พบว่า มีเอกสารใบลานอยู่จำนวนหนึ่ง และหลากหลายหมวด ได้แก่ หมวดพระวินัย มี 15 มัด, หมวดพระสุตตันตปิฎก มี 22 มัด, หมวดพระอภิธรรม มี 8 มัด, หมวดคัมภีร์ภาษาบาลี มี 3 มัด, หมวดอานิสงส์/ฉลอง มี 2 มัด, หมวดชาดก มี 5 มัด, หมวดประเพณีพิธีกรรม มี 1 มัด,หมวดธรรมทั่วไป มี 1 มัด, หมวดนิยายธรรม มี 1 มัด, หมวดนิยายนิทานพื้นบ้าน มี 1 มัด, หมวดตำนานพุทธศาสนา มี 4 มัด, หมวดกฎหมาย มี 1 มัด, รวมหลายหมวด มี 2 มัด รวม 66 มัด โดยกลุ่มงานฯ ได้ใช้แบบบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปกรอกในระบบจัดการฐานข้อมูล คัมภีร์ใบลาน GIS (www.bl.msu.ac.th/gps) รวมถึงการทำความสะอาด ซ่อมแซมสายสนอง ห่อผ้าใหม่ ถ่ายภาพ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่เก็บเอกสารใบลาน และถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอขอบพระคุณเจ้าอาวาส พระสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกาของทั้งสองวัด ที่ได้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานในวันดังกล่าว ศูนย์อนุรักษ์ใบลานอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

ข่าว/ภาพ:  กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลป …