กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน

มื่อวันที่ 8 – 10 มีนาคม และ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ภาคสนามจัดระบบทำบัญชีเอกสารใบลาน ในเขตตำบลยาง อำเภอบรบือ และตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 วัด คือ
1. วัดบ้านยาง บ้านยาง ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ในการจัดระบบเอกสารโบราณครั้งนี้พบว่า มีเอกสารใบลานพร้อมด้วยสมุดไทยอยู่จำนวนหนึ่ง และหลากหลายหมวด ได้แก่ หมวดพระวินัย มี 11 มัด, หมวดพระสุตตันตปิฎก มี 6 มัด, หมวดพระอภิธรรม มี 18 มัด, หมวดคัมภีร์ภาษาบาลี มี 9 มัด, หมวดบทสวดมนต์ มี 1 มัด, หมวดอานิสงค์/ฉลอง มี 2 มัด, หมวดชาดก มี 15 มัด, หมวดประเพณีพิธีกรรม มี 2 มัด, หมวดธรรมทั่วไป มี 11 มัด, หมวดนิยายธรรม มี 7 มัด, หมวดนิยายนิทานพื้นบ้าน มี 24 มัด, หมวดตำนานพุทธศาสนา มี 9 มัด, หมวดกฎหมาย มี 1 มัด, หมวดตำราโหราศาสตร์ มี 2 มัด, หมวดตำรายา มี 1 มัด, รวมหลายหมวด มี 3 มัด, ไม่ปรากฏชื่อ มี 2 มัด, สมุดไทย 1 เล่ม รวม 125 มัด
โดยกลุ่มงานฯ ได้ใช้แบบบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปกรอกในระบบจัดการฐานข้อมูล คัมภีร์ใบลาน GIS (www.bl.msu.ac.th/gps) รวมถึงการทำความสะอาด ซ่อมแซมสายสนอง ห่อผ้าใหม่ ถ่ายภาพ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่เก็บเอกสารใบลาน และถ่ายภาพร่วมกับเจ้าอาวาสเพื่อเป็นที่ระลึก

2. วัดทักษิณาราม บ้านนาเชือก ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ในการจัดระบบเอกสารโบราณครั้งนี้พบว่า มีเอกสารใบลานอยู่จำนวนหนึ่ง และหลากหลายหมวด ได้แก่หมวดพระวินัย มี 4 มัด, หมวดพระสุตตันตปิฎก มี 5 มัด, หมวดพระอภิธรรม มี 3 มัด, หมวดอานิสงส์/ฉลอง มี 1 มัด, หมวดชาดก มี 7 มัด, หมวดธรรมทั่วไป มี 2 มัด, หมวดนิยายธรรม มี 7 มัด, หมวดนิยายนิทานพื้นบ้าน มี 4 มัด, หมวดตำนานพุทธศาสนา มี 10 มัด, หมวดที่ไม่ปรากฏชื่อ มี 2 มัด รวม 45 มัด
โดยกลุ่มงานฯ ได้ใช้แบบบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปกรอกในระบบจัดการฐานข้อมูล คัมภีร์ใบลาน GIS (www.bl.msu.ac.th/gps) รวมถึงการทำความสะอาด ซ่อมแซมสายสนอง ห่อผ้าใหม่ ถ่ายภาพ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่เก็บเอกสารใบลาน และถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอขอบพระคุณเจ้าอาวาส พระสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกาของทั้งสองวัด ที่ได้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานในวันดังกล่าว

ข่าว / นัฐพงษ์ ภูภักดี
ภาพ / พัชรินทร์ ประทุมชาติ,วัชระ พิมพ์จันทร์

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th