สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบรางวัล “นาคราช” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑        

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีมอบรางวัล “นาคราช” แก่ศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พร้อมเปิดงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นประธานในพิธีได้มอบรางวัล “นาคราช” แก่ศิลปินพื้นบ้านอีสานจำนวน 11 ท่าน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจำนวน 7 ท่าน รวมทั้งสิ้น 18 ท่าน รายละเอียดตามประกาศ และแสดงความยินดีกับศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ในการจัดงานครั้งนี้  มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ณ ห้องคอนเวนชั่น ๒  โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

 

สืบเนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘  กำหนดให้วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติ เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย องค์ปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างล้นเหลือ จนเป็นมรดกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ดำรงเอกลักษณ์และสืบทอดเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศจนเลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศ
โดยวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ๒ พระองค์    เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ แด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณูปการอย่างสูงล้นต่อวงการศิลปะและวัฒนธรรมไทย จนเป็นมรดกสืบทอดตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน  และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านของชาวอีสาน ที่มีความรู้ ความสามารถ ในทางศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ  และได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาสร้างสรรค์งานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างน่าชื่นชม โดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีจัดงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2543

นอกจากพิธีมอบรางวัล “นาคราช” แล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐)   และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒)  และ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)  การแสดงจาก ศิลปินพื้นบ้านอีสานที่ได้รับรางวัล อาทิ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดย นายสมศักดิ์ มงคลวงศ์ , การแสดงการดีดพิณ โดย นายพิณเพชร ทิพย์ประเสริฐ หรือ อาจารย์คำเม้า  เปิดถนน ต่อด้วย การขับร้องเพลงกันตรึมจาก นายคง มีชัย (ร็อคคงคย)  และการขับร้องหมอลำกลอน โดยนางทองแปน พันบุปผา  ทั้งนี้ นางประไพพันธุ์ แดงใจ ตัวแทนศิลปินพื้นบ้านอีสาน และ นายบุญมี  สุระโคตร ตัวแทนผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้รับรางวัล “นาคราช” ตลอดทั้งงานชมการแสดง “แคนวงพื้นบ้าน” จากนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พร้อมทั้งรับชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงาน ตลอดจนการจัดนิทรรศการผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

การที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดงานในครั้งนี้นับว่าก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการศิลปะและวัฒนธรรมของภาคอีสาน ที่ได้เชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รังสรรค์ผลงานอันล้ำค่า เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวอีสาน เพื่อสืบทอดคุณค่าและเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ ที่ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในทุกแขนงให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อประเทศชาติ และได้มีการสืบทอดต่อไป  ซึ่งแต่ละท่านที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้เป็นผู้ที่ได้รังสรรค์ผลงานในแขนงต่างๆได้อย่างน่าชื่นชมและน่ายกย่อง ควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดและอนุรักษ์มรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสานให้รุ่งเรืองสืบไป

 

ภาพ/ข่าว : บุญชู ศรีเวียงยา
ที่มา : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

 

 

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th