Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมครามของจังหวัดมหาสารคาม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมครามของจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 3-6  เมษายน 2560 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมโครงการย่อยเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมครามของจังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะพัฒนาผ้าย้อมครามให้เป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดมหาสารคาม อีกทั้งต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทอผ้าย้อมครามของจังหวัดมหาสาคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ อาจารย์ คณะทำงาน  ทีมวิจัย นิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชุมชน และผู้นำชมชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 65 คน ภายในกิจกรรมมีการฝึกอบรมการมัดหมี่ การย้อมผ้ามัดหมี่ให้เป็นลวดลายต่างๆ และการย้อมคราม โดยมีวิทยากรผู้เชียวชาญด้านมัดหมี่และย้อมผ้ามัดหมี่ และย้อมคราม ค่อยให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 

ข่าว: นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

ภาพ: นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์/นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลป …