สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยกลุ่มงานวิจัยและวิชากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ“เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญัติ สาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารได้ร่วมตัดริบบิ้น เพื่อเป็นการเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และประธานได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่เจ้าภาพร่วม ทั้งหมด 17 หน่วยงาน

จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “งานพุทธศิลป์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห์  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในเวลา 13.00 น ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานในภาคโปสเตอร์ จำนวน 18 ผลงาน จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย โดยแบ่งออกเป็น 4 ห้องได้แก่ ห้องโถงชั้น 1 ห้องประชุมชั้น 3 ห้องธรรมเจดีย์ ชั้น 3 และห้องประชุมชั้น 4 โดยมีผลงานนำเสนอ 51 ผลงาน โดยมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดผลงานวิชาการต่อไป

ในการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก และ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติลาวพร้อมคณะได้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ บุญชู ศรีเวียงยา / พัชรินทร์ ประทุมชาติ / วัชระ พิมพ์จันทร์

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th