สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประกาศนโบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมกันประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  และพร้อมนำนโยบายไปปฏิบัติ ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th