ผู้บริหาร นักวิจัย นำเสนอผลงานวิชาการ

ระหว่างวันที่  2 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา, ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี และ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์  ได้ร่วมนำเสนอบทความวิชาการและร่วมงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นมหากาพย์รามายณะ” ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโดย ศูนย์สันสกฤตศึกษา และภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ อาศรมวัฒนธรรมไทย ภารต และสถาบันวิจัยแห่งอโยธยา กรมวัฒนธรรมแห่งอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย โดย ผศ.ดร. ราชันย์ นิลวรรณาภา นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง สมุดข่อยตาราพรหมชาติวัดมหาชัย : ลักษณะ เนื้อหา และสัญญะ ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Neak Ta: Localization the Characters from Rāmāyaṇa Literature to the Khmer Belief System และนายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “วรรณกรรมบาสี-สู่ขวัญ : คติผี พิธีพราหมณ์ นิยามพุทธ”

 

ภาพ : ศูนย์สันสกฤต ม.ศิลปากร/ณรงค์ ราวะรินทร์

ข่าว : ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์

 

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th