นักวิจัยสถาบันวิจัยศิลปะฯ นำเสนอผลงานวิจัย

นักวิจัยสถาบันวิจัยศิลปะฯ นำเสนอผลงานวิจัย

นางอัจฉรี จันทมูล  และนางนิ่มนวล  จันทรุญ นักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เข้าร่วมประชุมและ เรื่องภูมิปัญญาการผลิตกระติบข้าวในกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทบ้านกุดบอด ตำบลสงเปือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยนางอัจฉรี จันทมูล และ เรื่องการพัฒนาโครงสร้างเนื้อผ้าเพื่อลดความยับ โดยนางนิ่มนวล จันทรุญ ในโครงการมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน” “Enhancing Power of Innovation to inspire Higher Education Sustainability” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยโครงการดังกล่าวเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน การเผยแพร่ผลงาน และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

 

ข่าว/ภาพ : อัจฉรี จันทมูล

 

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th