“นาคราช” เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม 2562

“นาคราช” เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม 2562

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และเชิดชูเกียรติศิลปืนพื้นบ้านของชาวอีสาน ณ หอศิลป์จำปาศรี ชั้น1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เป็นประธาน จุดธูปเที่ยน เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และศิลปินพื้นบ้าน ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้ร่วมงานถวายความเคารพ จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานจากนั้นประธานได้กล่าวเปิดงานและตีกลองเพื่อฉลองการเปิดงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล ได้ถวายรางวัลนาคราชแด่ พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศาสนาและประเพณี และมอบรางวัลนาคราช แด่ศิลปินพื้นบ้านอีสาน จำนวน 11ท่านและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จำนวน 6 ท่าน ภายในงานมีนิทรรศการผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่น ทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 การแสดงการแสดง “แคนวงพื้นบ้าน” จากนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแสดงรำตังหวาย จากชมรมศิลปวัฒนธรรม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี การแสดงบนเวทีของศิลปินพื้นบ้าน  หมอลำสงบ ดาวดวงใหม่ หมอลำสุวรรณ บัวนาต  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต เสถียร ทำมือ และหมอลำหนูรงค์ ไชยภักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลไนปีนี้  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ วัฒนธรรมจังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์  บุคลากร นิสิต ประชาชน ได้ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับศิลปินเป็นจำนวนมาก

ในการจัดงานครั้งนี้ นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้ออกแบบรูปแบบของงานและจัดงานเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ร่วมกับบุคลากรในสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อศิลปินทุกท่านที่ได้รังสรรค์ผลงานและร่วมอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒธรรมอันดีงามของชาวอีสาน ให้พวกเราและคนรุ่นหลังได้ประจักษ์และเป็นแรงผลักดันให้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานต่อไป

 

ที่มา :  กลุ่มงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์

ภาพ :  บุญชู  ศรีเวียงยา / พัชรินทร์ ประทุมชาติ/นครินทร์ ทาโยธี

 

 

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th