สถาบันฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหม

สถาบันฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหม

เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ.2561  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม  เป็นโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการถ่ายทอดความรู้การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังเพื่อเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม  จังหวัดมหาสารคาม  การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  จำนวน ๑๐  ชิ้น  และจัดทำหนังสือชุดความรู้ภาพจิตรกรรมฝาผนัง พร้อมวิดีทัศน์ของวัดป่าเลไลย์ บ้านหนองพอก หมู่ ๗ ตำบลดงบัง  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการแบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ ในวันที่ 19  กรกฎาคม  2561 เป็นกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาข้อมูล ความรู้  ตลอดจนแนวคิด และแก่นปรัชญาจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดป่าเลไลย์  โดย ผศ.ดร.สุชาติ สุขนา อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส. นายบุญลี พลคำมาก  ปราชญ์ชาวบ้าน และ นายเสถียร พุทไธสง ผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเป็นมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่น และความรู้ด้านศิลปะ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการให้ได้รับความรู้เพื่อนำไปพัฒนา เพิ่มมูลค่าต่อไป   และได้รับเกียรติจาก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง กล่าวต้อนรับผู้และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าเข้าอบรม ในวันที่  20 กรกฎาคม  2561  เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมาปฏิบัติ ณ อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   โดยมีวิทยากร อาจารย์ประเทศ ปัจจังคะตา อาจารย์ประจำคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส. และ อาจารย์ศรีพัฒน์ เทศารินทร์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการเขียนภาพจิตรฝาผนัง และความรู้ในด้านการเขียนภาพ ด้วยกรรมวิธีการต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้และเทคนิคได้รับมาลงมือปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงาน   โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๕ คน  ประกอบด้วย นักศึกษา วิชาเอกวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จำนวน   ๒๐  คน  นิสิตสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน   ๑๐  คน  นิสิตสาขาวิชาภาษาลาว  คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน  ๕  คน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดงบังพิสัยนวกานุสรณ์  จำนวน  ๒๐  คน และมีผู้สนใจ  จำนวน ๑๐  คน

นายสถิตย์ เจ็กมา หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวว่า “ในการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้  ประการสำคัญคือ ผู้เข้าร่วมโครงการและเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากร มาประยุกต์ใช้ ในการถ่ายทอดเรื่องราวตลอดจนสาระต่างๆลงบนผืนผ้าไหม อันทรงคุณค่า โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการอย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง  อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป”

ภาพ : นายบุญชู ศรีเวียงยา นายพัชรินทร์ ปทุมชาติ และนายอภิวัฒน์  ธรรมกาโร
ข่าว
: นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ และนายบุญชู ศรีเวียงยา
ที่มา : กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th