สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น . สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมกล่าวได้แสดงความยินดีกับศิลปินที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จากนั้นได้มอบรางวัล “นาคราช” แก่ศิลปิน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้เข้าร่วม ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

การจัดงานเชิดชูเกียรติในครั้งนี้สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2560 มีศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเชิดชู เกียรติ ประกอบด้วย พระสงฆ์ บุคคล และกลุ่ม รวม 19 รางวัล แบ่งเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาจิตรกรรม 1 รางวัล สาขาประติมากรรม / สาขาสถาปัตยกรรม 1 รางวัล สาขาดนตรีและนาฏกรรม 6 รางวัล สาขาศิลปะหัตกรรมพื้นบ้าน 2 รางวัล ส่วนผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1 รางวัล สาขาการแพทย์แผนไทย 1 รางวัล สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 3 รางวัล สาขาศาสนาและประเพณี 2 รางวัล และสาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 2 รางวัล ดังนี้

 

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน
สาขาจิตรกรรม

 1. นายสมยศ ไตรเสนีย์

สาขาประติมากรรม / สาขาสถาปัตยกรรม

 1. นายประดับ ก้อนแก้ว

สาขาดนตรีและนาฏกรรม

 1. นางบัวผัน จักรพิมพ์
 2. นางสงบ สระสงคราม
 3. นางบุญมาลา บุญโท
 4. นายรุ่งเจริญ เศิกศิริ
 5. นายเงิน ภารผุด
 6. นางทองจันทร์ คําพิพจน์

สาขาศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน

 1. นางคูณ นวนอะนัน
 2. นางชูศรี คะเรียงรัมย์

 

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

 1. นางเบญจวรรณ บุ้งทอง

สาขาการแพทย์แผนไทย

 1. นายซอย สุขพินิจ

สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 1. นายบํารุง บุญปัญญา
 2. นายวิสูตร อยู่คง
 3. นางทัศนารถ องคสิงห์

สาขาศาสนาและประเพณี

 1. พระครูเกษมธรรมานุวัตร
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศ สดสุชาติ

สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

 1. นายอําคา แสงงาม
 2. นายเพชรตะบอง ไพศูนย์

 

ภาพ/ข่าย: นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th