Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ครบรอบ 33 ปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ครบรอบ 33 ปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะฯ ครบ 33ปี ซึ่งสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 103 ตอน 198 ก ฉบับพิเศษ  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ [จัดตั้งสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และให้มีสำนักงานเลขานุการในสถาบันดังกล่าว]  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2529  สถาบันวิจัยฯ จึงได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ในปีนี้ได้มีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุจากวัดศรีสวัสดิ์  ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 พร้อมนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร โดยมีการมอบรางวัลแบ่งเป็น 4 ประเภท

  • ประเภทข้าราชการสายสนับสนุน ได้แก่ ดร.อัจฉรี จันทมูล
  • ประเภทพนักงานสายสนับสนุน ได้แก่ นางนิ่มนวล จันทรุญ
  • ประเภทลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายกระสิน อนุอัน
  • ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ นายนครินทร์ ทาโยธี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ได้ให้เกียรติบัตรพร้องเงินรางวัลแก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

 

ข่าว: สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ : บุญชู ศรีเวียงยา

ที่มา : * http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search_result.jsp?SID=21C67AD8839581EF0D5E988CC0A157B9

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลป …