ขับเคลื่อน U2T for BCG ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ขับเคลื่อน U2T for BCG ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะแลวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ และวิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG (U2T for BCG)  พื้นที่ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม  2565   อาจารย์ทม เกตุวงศา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG (U2T for BCG)  พื้นที่ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ชื่อโครงการ “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนตำบลโคกพระ  ณ ศาลากลางบ้าน บ้านหนองโก ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และกล่าวรายงาน โดย นายสถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการฯ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้รับผิดชอบโครงการ

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็น ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและสำรวจบริบท ศักยภาพ ความต้องการ และปัญหาอุปสรรค จากภาคส่วนต่างๆ ในตำบลโคกพระ ประกอบด้วย คุณบุญถม  พลศรี   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ   คุณพวงพยอม  เยี่ยมยอด กำนันตำบลโคกพระ      คุณวัลลี  รอบการ   พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย  คุณสมาน กลมกูล  ผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้าน ตลอดจนสมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก บ้านหนองโก และทีมงานโครงการ U2T รวมทั้ง สิ้น 65 คน จากการระดมความคิดในครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เสื่อกก ในการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านหนองโก ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

ภาพ/ข่าว : สถิตย์ เจ็กมา

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th