สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดอบรม รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ได้จัดโครงการอบรมหัวข้อ “รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น”  พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ  วิทยากรโดย  นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  สังกัดกองทะเบียนและประมวลผล

การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง  และสามารถความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของตนเอง  อันนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ ระบบการทำงาน และเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าสู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามสายงานต่อไป โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร  บุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  และบุคลากรคณะวัฒนธรรมศาสตร์ จำนวน 30 คน

 

ข่าว : ศิริประภา บุญอ่อน  ภาพ : บุญชู  ศรีเวียงยา

เอกสารประกอบการบรรยาย / รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th