สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดงานการบูรณาการการจัดการความรู้ด้านวิจัย และการเรียนการสอน

วันที่  25  พฤษภาคม  2561  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   ได้จัดกิจกรรมโครงการตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560  ในประเด็นการบูรณาการการจัดการความรู้ด้านวิจัย และการเรียนการสอน  ระหว่างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  และคณะวัฒนธรรมศาสตร์

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บัญญัติ  สาลี  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  กล่าวต้อนรับ  และได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์  ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม  จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและให้ข้อคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในหัวข้อ  “การเขียนผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ”  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหาร  ผู้เชี่ยวชาญ  คณาจารย์  นักวิจัย  นักวิชาการ  จากทั้งสองหน่วยงาน รวม  30  คน

 

ข่าว : ดร.อัจฉรี  จันทมูล  ภาพ : บุญชู  ศรีเวียงยา

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th