แผนกลยุทธ์หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมสูความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2  ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับชาติและนานาชาติ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

แผนปฏิบัติราชการ

 

FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th