Breaking News
Home / แผนกลยุทธ์หน่วยงาน / แผนปฏิบัติราชการ

แผนกลยุทธ์หน่วยงาน

 

ยุทธศาสตร์

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
  • ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นหน่วยงานในระดับสากล
  • ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาสู่การเป็นหน่วยงานสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

แผนปฏิบัติราชการ