043-721-686


หลักสูตรเสื้อโบราณเย็บมือด้วยตัวเอง (Section Onsite)

หลักสูตรการเย็บเสื้อโบราณด้วยมือ ผู้เรียนจะได้รับทักษะวิธีการใช้ตัดเย็บ การวัดตัว เทคนิคการตัดผ้า เทคนิคการเย็บต่อตัวเสื้อ การเก็บริมผ้า และอื่นๆอีกมากมาย จนได้เสื้อตัวโปรด ที่อยากใส่และคิดถึงเสื้อตัวนั้นเสมอ งานเย็บผ้าด้วยมือตัวเองเป็นการพิสูจน์ความสามารถความอดทน เป็นการฝึกสมาธิในการทำงาน ที่ดีเ...

เนื้อหาของหลักสูตรที่อบรม
     -    การผักหัดตัดเย็บเสื้อเย็บมือแบบโบราณด้วยตนเอง
     -    การเลือกชนิดของเนื้อผ้า ชนิดของเข็มเย็บผ้า ชนิดของด้ายในการเย็บ และการเลือกสี
     -    การออกแบบเสื้อ วางผ้า การวัดตัว การตัดผ้า
     -    การลงฝีเย็บ การเนา และการเข้าชิ้นส่วนต่างๆ ของเสื้อ
     -    การเย็บลวดลายแบบต่างๆ เช่น ลายต่อผ้า(แส่วหางสิงห์) ลายเก็บริมผ้า(ก่ายหัวเข็ม,ล้มดูก) และอื่นๆอีกมากมายที่ผู้เรียน มีทักษะเข้าใจและเลือกนำมาใช้

จำนวนคนลงทะเบียน: 10/15

หมดเวลาในการลงทะเบียน

หลักวิชาและวัฒนธรรมโหราศาสตร์ ภาค 1

การเรียนรู้และเข้าใจหลักวิชาตลอดจนวัฒนธรรมอันเนื่องด้วยโหราศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการต่างๆ รวมทั้งใช้พยากรณ์ดวงชะตาของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท และดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม ทั้งยังอาจสามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็นวิชาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทาง...

จุดเด่นของหลักสูตร
      เมื่อศึกษาจนจบหลักสูตร สามารถนำความรู้ที่ได้ใช้ประโยชน์ในการต่าง ๆ รวมทั้งใช้พยากรณ์ดวงชะตาของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท และดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม  เรียนรู้และเข้าใจโลก และเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้น  และที่สำคัญอีกประการ คือ สามารถนำความรู้ตามหลักโหราศาสตร์ ไปใช้ในการพัฒนาเป็นวิชาชีพ (นักพยากรณ์ดวงชะตา) สร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้อีกทางหนึ่งด้วย

เกณฑ์การประเมิน/การทดสอบ    (สำหรับใช้ในการพิจารณาผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตร)

ผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร ทุกท่าน

จำนวนคนลงทะเบียน: 8/18

หมดเวลาในการลงทะเบียน

หลักสูตรเสื้อโบราณเย็บมือด้วยตัวเอง

หลักสูตรการเย็บเสื้อโบราณด้วยมือ ผู้เรียนจะได้รับทักษะวิธีการใช้ตัดเย็บ การวัดตัว เทคนิคการตัดผ้า เทคนิคการเย็บต่อตัวเสื้อ การเก็บริมผ้า และอื่นๆอีกมากมาย จนได้เสื้อตัวโปรด ที่อยากใส่และคิดถึงเสื้อตัวนั้นเสมอ งานเย็บผ้าด้วยมือตัวเองเป็นการพิสูจน์ความสามารถความอดทน เป็นการฝึกสมาธิในการทำงาน ที่ดีเ...

จุดเด่นของหลักสูตรเป็นงานทักษะที่สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ ผลิตได้ในจำนวนจำกัด เพิ่มราคาต่อตัวได้สูงเพราะใช้ระยะเวลาในการเย็บนาน ไม่เหมือนการผลิตจากเครื่องจักร

จำนวนคนลงทะเบียน: 6/15

หมดเวลาในการลงทะเบียน

หลักสูตรบทสู่ขวัญในใบลานผ่านการปริวรรต

ผู้สนใจศึกษาสามารถปริวรรตใบลานสู่ขวัญ ของตนเอง ด้วยตนเอง เพื่อตนเอง ในกรณีที่ผู้เรียนมีใบลานประจำตัวประจำตระกูล สามารถนำมาปริวรรตร่วมกับการอบรมโดยมีผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือตรวจสอบเนื้อหาให้อย่างครบถ้วน และผู้เรียนจะได้รับเนื้อหาตัวบทสู่ขวัญที่ปริวรรตจากใบลานสำนวนเก่าแก่ดั้งเดิมอันเป็นมรดกของบรรพชนลุ...

จุดเด่นของหลักสูตรบทสู่ขวัญภาคอีสานเป็นเสมือนฝักพันธุ์แห่งภูมิปัญญา อันบรรจงบรรจุมวลเมล็ดความรู้ ความคิด ความเชื่อ เพื่อทำนุบำรุงมนุษย์ในด้านจินตภาพและสามารถศึกษาควบคู่บูรณาการไปกับความรุดหน้าด้านกายภาพคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้อย่างกลมกลืน

จำนวนคนลงทะเบียน: 5/30

หมดเวลาในการลงทะเบียน

Page 1 of 1