043-721-686


อักษรโบราณพื้นฐาน (อักษรธรรมอีสาน)

ตัวอักษร เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สร้างขึ้นมาใช้ร่วมกันในสังคม ตัวอักษรโบราณที่พบเห็น ได้แก่อักษรขอม อักษร ปัลลวะ อักษรธรรมล้านนาอักษรธรรมล้านช้าง อักษรธรรมอีสาน อักษรไทยน้อย เป็นต้น ที่ใช้ในการบันทึกและปรากฏให้เห็นในปัจจุบันและมีการสืบทอดกันต่อมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน นอกจากจะมีคุณค่าในตัวเอง สะท้อนถ...

อักษรธรรมอีสาน ได้ปรากฏในหนังสือใบลานเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นเสมือนกระจกส่องสะท้อนให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักกำพืดหรือภูมิหลังและพัฒนาการหลายๆ ด้านของตนได้เป็นอย่างดี เพราะกำพืดหลายอย่างก็สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งในรูปของ “บทเรียน” และเป็น “แบบอย่าง” ให้กับคนรุ่นหลังได้คิดตระหนักทบทวน เพื่อก้าวเดินไปสู่ความวัฒนาในอนาคตได้ด้วยความมั่นใจและมั่นคง    

 

จำนวนคนลงทะเบียน: 12/30

หมดเวลาในการลงทะเบียน

การเล่นพิณเบื้องต้น

การเรียนรู้เครื่องดนตรีพื้นบ้านและวิธีการเล่นพิณ ฝึกทักษะการเล่นพิณ เพื่อศึกษาหรือความบันเทิงส่วนตัวและเป็นพื้นฐานพัฒนาสู่การเป็นมืออาชีพ

จำนวนคนลงทะเบียน: 0/30

หมดเวลาในการลงทะเบียน

หลักวิชาและวัฒนธรรมโหราศาสตร์ ภาค 1 แบบออนไลน์

การเรียนรู้และเข้าใจหลักวิชาตลอดจนวัฒนธรรมอันเนื่องด้วยโหราศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการต่างๆ รวมทั้งใช้พยากรณ์ดวงชะตาของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท และดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม ทั้งยังอาจสามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็นวิชาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทาง...

ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ใช้ประโยชน์ในการต่างๆ รวมทั้งใช้พยากรณ์ดวงชะตาของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท และดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม  เรียนรู้และเข้าใจโลก และเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้น  และที่สำคัญอีกประการ คือ สามารถนำความรู้ตามหลักโหราศาสตร์ ไปใช้ในการพัฒนาเป็นวิชาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้อีกทางหนึ่งด้วย

จำนวนคนลงทะเบียน: 4/27

หมดเวลาในการลงทะเบียน

การถ่ายถอดและปริวรรตอักษรโบราณในภาคอีสาน

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตัวอักษรโบราณที่ปรากฎบนเอกสารโบราณและสามารถอ่านอักษรโบราณจากเอกสารใบลานและถ่ายทอดองค์ความรู้ออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อยอดต่อไป

จำนวนคนลงทะเบียน: 10/30

หมดเวลาในการลงทะเบียน

เรียนรู้อักษรไทยน้อยเบื้องต้น

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอักษรไทยน้อยที่บันทึกเรื่องราวต่างๆ ด้วยภาษาในอดีต ซึ่งมีภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสาน อันสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ทางด้านภูมิปัญญา เช่น ตำรายา คาถาอาคม กฎหมายโบราณ หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ พงศาวดาร โหราศาสตร์ วรรณคดี

จำนวนคนลงทะเบียน: 8/30

หมดเวลาในการลงทะเบียน