043-721-686

หลักวิชาและวัฒนธรรมโหราศาสตร์ ภาค 1 แบบออนไลน์
วันที่เริ่มหลักสูตร 5 ส.ค. 2021
วันที่สิ้นสุดหลักสูตร 9 ก.ย. 2021

รายละเอียดของหลักสูตร

    การเรียนรู้และเข้าใจหลักวิชาตลอดจนวัฒนธรรมอันเนื่องด้วยโหราศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการต่างๆ รวมทั้งใช้พยากรณ์ดวงชะตาของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท และดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม ทั้งยังอาจสามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็นวิชาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอีกทางหนึ่งด้วย 

ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ใช้ประโยชน์ในการต่างๆ รวมทั้งใช้พยากรณ์ดวงชะตาของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท และดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม  เรียนรู้และเข้าใจโลก และเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้น  และที่สำคัญอีกประการ คือ สามารถนำความรู้ตามหลักโหราศาสตร์ ไปใช้ในการพัฒนาเป็นวิชาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้อีกทางหนึ่งด้วย

เวลาเรียนทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง แบบออนไลน์ โดยจะจัดให้มีการเรียนตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. เป็นต้นไป (เรียนวันละประมาณ 2 ชั่วโมง)
    

ค่าลงทะเบียน

699 บาท

ตารางเรียน

ตารางเรียนครั้งที่ 1:   5 สิงหาคม 2564 ปฐมนิเทศ และศึกษาองค์ความรู้และหลักวิชาโหราศาสตร์
ตารางเรียนครั้งที่ 2:  6 สิงหาคม 2564 ศึกษารู้การใช้ปฏิทิน 100 ปี และ การคำนวณอายุโหร
ตารางเรียนครั้งที่ 3:  13,19 สิงหาคม 2564 ศึกษาการดูพื้นดวงชะตา
ตารางเรียนครั้งที่ 4:  20,26,27 สิงหาคม 2564 ศึกษาหลักวิชาสัตเลขะ
ตารางเรียนครั้งที่ 5:  2,3,9 กันยายน 2564 การฝึกให้คำพยากรณ์


วิทยากร

จำนวนคนที่รับ
  • 4/27 คน

หมดเวลาในการลงทะเบียน