043-721-686

การถ่ายถอดและปริวรรตอักษรโบราณในภาคอีสาน
วันที่เริ่มหลักสูตร 24 พ.ค. 2021
วันที่สิ้นสุดหลักสูตร 31 พ.ค. 2021

รายละเอียดของหลักสูตร

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตัวอักษรโบราณที่ปรากฎบนเอกสารโบราณและสามารถอ่านอักษรโบราณจากเอกสารใบลานและถ่ายทอดองค์ความรู้ออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อยอดต่อไป

ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอ่านอักษรโบราณจากเอกสารใบลานได้

-     รับจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ทั้งนี้ต้องมีผู้สมัครเรียน 15 คนขึ้นไปจึงจะทำการเปิดหลักสูตร
-   ช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอน  เวลา 13.30 น.-15.30 น. เป็นต้นไป


 

ค่าลงทะเบียน

500 บาท

ตารางเรียน

ตารางเรียนครั้งที่ 1:  24 พฤษภาคม 2564 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอักษรโบราณในภาคอีสาน 3 อักษร(ไทน้อย/ธรรมอีสาน/ขอมไทย),แหล่งปรากฏตัวอักษร
ตารางเรียนครั้งที่ 2:  25 พฤษภาคม 2564 การฝึกถ่ายถอดและปริวรรตอักษรไทน้อยจากเอกสารใบลานและสมุดข่อย
ตารางเรียนครั้งที่ 3:  27 พฤษภาคม 2564 การฝึกถ่ายถอดและปริวรรตอักษรธรรมอีสานจากเอกสารใบลาน
ตารางเรียนครั้งที่ 4:  28 พฤษภาคม 2564 การฝึกถ่ายถอดและปริวรรตอักษรขอมไทยจากเอกสารใบลานและสมุดข่อย
ตารางเรียนครั้งที่ 5:  31 พฤษภาคม 2564 การฝึกถ่ายถอดและปริวรรตศิลาจารึกอักษรไทน้อย,ธรรมอีสาน


วิทยากร

จำนวนคนที่รับ
  • 10/30 คน

หมดเวลาในการลงทะเบียน