043-721-686

หลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้มเบื้องต้น รุ่นที่3
วันที่เริ่มหลักสูตร 2 ส.ค. 2021
วันที่สิ้นสุดหลักสูตร 13 ส.ค. 2021

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้มเบื้องต้น ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาและหัดอ่านตัวอักษรโบราณที่ปรากฏบนฮูปแต้มในสิมที่มีการเขียนไว้มีอายุนับร้อยปีได้และสามารถถ่ายทอดนิทานหรือเรื่องราวที่เขียนด้วยอักษรโบราณที่ปรากฏบนฮูปแต้มได้

หลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้มเบื้องต้น ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาและหัดอ่านตัวอักษรโบราณที่ปรากฏบนฮูปแต้มในสิมที่มีการเขียนไว้มีอายุนับร้อยปีได้และสามารถถ่ายทอดนิทานหรือเรื่องราวที่เขียนด้วยอักษรโบราณที่ปรากฏบนฮูปแต้มได้
(ออนไลน์นอกสถานที่)
        -ศึกษาตัวอักษรในฮูปแต้มสิมวัดพุทธสีมา  บ้านฝั่งแตง ถนนเรืองศรี หมูที่ 2 ดำบลฝั่งแตง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
        -ศึกษาฮูปแต้มสิมวัดโพธิ์คำ บ้านน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หลักสูตร 10 ชั่งโมง เรียนแบบออนไลน์  ครั้งละ 1 ชม. ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 % ของระยะเวลาหลักสูตรและ สอบผ่าน 80% ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ค่าลงทะเบียน

1000 บาท

ตารางเรียน

ตารางเรียนครั้งที่ 1:   เรียนแบบออนไลน์ หัวข้อทำความรู้จัก ภาษาและตัวอักษร, ประวัติความเป็นมาอักษรไทยน้อย
ตารางเรียนครั้งที่ 2:   เรียนแบบออนไลน์ หัวข้อ : ทำความรู้จักรูปลักษณ์ตัวเขียนอักษรไทยน้อย (ตัวเต็ม, ตัวห้อย)
ตารางเรียนครั้งที่ 3:   เรียนแบบออนไลน์ หัวข้อ : ทำความรู้จักรูปลักษณ์ตัวเขียนอักษรไทยน้อย รูปสระ
ตารางเรียนครั้งที่ 4:   เรียนแบบออนไลน์ หัวข้อ: หัดผสมคำตัวเขียนอักษรไทยน้อย
ตารางเรียนครั้งที่ 5:   เรียนแบบออนไลน์ หัวข้อ : หัดอ่านประโยค คำศัพท์ภาษาไทย/ภาษาถิ่นโดยใช้ตัวเขียนอักษรไทยน้อย
ตารางเรียนครั้งที่ 6:  เรียนแบบออนไลน์ หัวข้อ: หัดเขียนตัวเขียนอักษรไทยน้อย, เคล็ดลับการอ่านตัวเขียนอักษรไทยน้อยในฮูปแต้ม
ตารางเรียนครั้งที่ 7:  หัวข้อ: 7 หัดอ่านตัวเขียนอักษรไทยน้อย ในฮูปแต้มสิมวัดพุทธสีมา บ้านฝั่งแตง ถนนเรืองศรี หมูที่ 2 ดำบลฝั่งแตง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ( เรียนนอกสถานที่โดยวิทยากรจะออนไลน์นำชมวัดพุทธสีมา เพื่อหัดอ่านอักษรจากฮูปแต้มภายในวัด)
ตารางเรียนครั้งที่ 8:  หัวข้อ : ศึกษาฮูปแต้มสิมวัดโพธิ์คำ บ้านน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (เรียนนอกสถานที่โดยวิทยากรจะออนไลน์นำชมฮูปแต้มวัดโพธ์คำ ในการหัดอ่านอักษรโบราณ)
ตารางเรียนครั้งที่ 9:   เรียนแบบออนไลน์ ทดสอบและประเมินผล ผู้เข้าอบรม
ตารางเรียนครั้งที่ 10:   เรียนแบบออนไลน์ - เฉลยข้อสอบ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ


วิทยากร

จำนวนคนที่รับ
  • 1/30 คน

หมดเวลาในการลงทะเบียน