043-721-686

หลักสูตรผ้าห่อคัมภีร์ใบลานในภาคอีสาน
วันที่เริ่มหลักสูตร 19 ก.ค. 2021
วันที่สิ้นสุดหลักสูตร 23 ก.ค. 2021

รายละเอียดของหลักสูตร

 ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน เป็นผ้าที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ใช้ห่อหุ้มคัมภีร์ใบลานเพื่อรักษาให้ใบลานไม่มีสิ่งเข้าไปรบกวน ทำให้พระสงฆ์ได้นำไปใช้ศึกษาเล่าเรียนได้ยาวนาน ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานเป็นงานหัตถศิลป์ที่ให้สาระความรู้มากกว่าผ้าห่อหุ้มคัมภีร์ใบลานธรรมดา  แต่ได้สะท้อนให้เห็นการสร้างสรรค์ลวดลายของบุคคลในแต่ละชุมชน สะท้อนความคิดและฝีมือเชิงช่างที่อยู่ในผ้า อานิสงส์ของการถวายผ้าห่อคัมภีร์ใบลานได้ปรากฏในคัมภีร์โบราณเก่าแก่หลายร้อยปีมาแล้ว ทั้งคัมภีร์จูฬคัณถะวงศ์ของพม่าและคัมภีร์สังคีติยวงศ์วงศ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ ของไทย

การเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นนี้ จะช่วยสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจรากความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการถวายผ้าห่อคัมภีร์อย่างแท้จริง ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค ลวดลายของผ้าที่ใช้ห่อคัมภีร์ที่ปรากฏในภาคอีสาน ทั้งที่เป็นเอกลักษณ์และแพร่กระจายมาจากแหล่งอื่น หลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่สนใจในศรัทธาของผู้คนในพระพุทธศาสนา ผู้ที่สนใจเฉพาะเรื่องผ้ากับวิถีชีวิต ผู้ที่สนใจงานหัตถกรรมของชุมชน ผู้ที่สนใจในงานออกแบบทางศิลปะ และผู้สนใจทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์

- เรียนแบบออนไลน์ โดยทีมวิทยากรมากประสบการณ์ในเรื่องเอกสารโบราณและเรื่องผ้า
- เรียนระหว่างวันที่ 19 -23 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30- 11.30 น.

ค่าลงทะเบียน

500 บาท

ตารางเรียน

ตารางเรียนครั้งที่ 1:  - “ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน”งานหัตถศิลป์แห่งพลังศรัทธา" - การถวายผ้าห่อคัมภีร์ใบลานกับวัฒนธรรมการสร้างคัมภีร์ใบลานในพระพุทธศาสนา (วิทยากร รศ.วีณา วีสเพ็ญ)
ตารางเรียนครั้งที่ 2:  - วัฒนธรรมคัมภีร์ใบลาน / การจารใบลาน/ ประเภทของใบลาน/ตัวอักษรที่ปรากฏ / -ศิลปะที่เกี่ยวข้อง (ไม้ประกับ,การมัดห่อคัมภีร์ใบลาน) /ตู้พระธรรม,หีบพระธรรม,ธรรมาสน์,หอพระไตรปิฎก/สภาพในปัจจุบัน (วิทยากร นายนิพล สายศรี)
ตารางเรียนครั้งที่ 3:  ลักษณะผ้าห่อคัมภีร์ใบลานในภาคอีสาน / ผ้าห่อคัมภีร์จากแหล่งอื่น/ ผ้าห่อคัมภีร์ของภาคอีสาน (วิทยากร รศ.วีณา วีสเพ็ญ)
ตารางเรียนครั้งที่ 4:  การอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน /การทำสะดึง/การตรึงผ้ากับสะดึง /การอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ไหมประเภทต่างๆ (วิทยากร นายนัฐพงษ์ ภูภักดี,นายภูวดล อยู่ปาน )
ตารางเรียนครั้งที่ 5:  การใช้หญ้าหางหมาว้อ เพื่อห่อคัมภีร์ใบลาน ( วิทยากร นายภูวดล อยู่ปาน) สรุปผลการสอน อภิปราย การนำไปใช้ (รศ.วีณา วีสเพ็ญและทีมผู้สอน )
ตารางเรียนครั้งที่ 6:  


วิทยากร

จำนวนคนที่รับ
  • 5/30 คน