การประชุมวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3

“สั่งสม หล่อหลอม สร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน”

จำนวนผู้ลงทะเทียนเข้าร่วมงานครบจำนวนแล้วท่านสามารถเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook page สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2020 by Rinac MSU.