การประชุมวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การส่งผลงาน/การลงทะเบียนร่วมงาน/การชำระเงิน

 Untitled Document

การส่งผลงาน

      1. การส่งผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งแบบนำเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2020 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

      2. การส่งผลงานต้องระบุประเภทให้ชัดเจนในการลงทะเบียนว่าเป็นการนำเสนอผลงานภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์

      3. ต้องแนบไฟล์ผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ในรูปแบบของ Word และ PDF โดยต้นฉบับบทคัดย่อจำนวนหน้าเกิน 1 หน้าและเรื่องเต็มที่มีจำนวนหน้าเกิน 10 หน้า ตามรูปแบบที่กำหนด (การเตรียมเอกสาร) หากไม่ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับผลงาน ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับพิจารณา

      4. ส่งผลงานวิชาการได้ประเภทละ 1 ผลงาน/ชื่อเจ้าของผลงาน(ชื่อลงทะเบียน)

      5. เมื่อผลงานผ่านการพิจารณา ได้รับการตอบรับผลงานวิชาการให้นำเสนอ จะต้องชำระค่าลงทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

           - อาจารย์/บุคลากร ค่าลงทะเบียน 500 บาท ต่อ 1 ผลงาน

           - นิสิต/นักศึกษา ค่าลงทะเบียน 300 บาท ต่อ 1 ผลงาน

           - บุคลากร นิสิต/นักศึกษา สังกัด คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เป็นเจ้าภาพร่วม หรือสังกัดคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพร่วม ยกเว้นค่าลงทะเบียน (คลิกรายชื่อ คณะ/หน่วยงาน เจ้าภาพร่วม)

      6. การลงทะเบียนนำเสนอผลงานจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยสมารถตรวจสอบสถานะได้ทางเว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2020

หมายเหตุ: 1. ผู้ลงทะเบียนที่ชำระค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงาน จะได้รับเอกสารประกอบการประชุม กระเป๋าเอกสาร พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน

          2. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

     ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ได้ที่เว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2020 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเป็นการเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ โดยจะแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2020 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายการชำระเงิน

การชำระค่าลงทะเบียน

     - ชำระค่าลงทะเบียน เมื่อได้รับแจ้งตอบรับผลงานวิชาการ โดยโอนเข้าบัญชี เลขที่บัญชี 408-931691-9 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ภายใน 10 วันทำการหลังจากที่ได้รับแจ้งตอบรับผลงาน

     - ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อ-สกุลผู้ลงทะเบียนให้ชัดเจน ผ่านระบบลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2020 เท่านั้น


สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2020 by Rinac MSU.