การประชุมวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเตรียมผลงาน

Untitled Document

       ผลงานที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จะต้องส่งต้นฉบับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง ทั้งนี้ผู้นำเสนอจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับผลงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด หากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะถูกส่งคืนเจ้าของผลงาน เพื่อแก้ไขก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

       การเตรียมบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า ชนิดอักษร Th SarabunPSK โดยผู้นำเสนอจะต้องส่งต้นฉบับแบบพิมพ์ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์โปรแกรม (MS Word) นามสกุล “.doc*” และไฟล์ PDF โดยหัวข้อเรื่องให้ใช้ขนาดอักษร 16 (ตัวหนา) และเนื้อหาขนาดอักษร 14 เว้นระยะขอบกระดาษ ซ้าย-ขวา-บน-ล่าง เท่ากับ 2 เซนติเมตร

       บทความวิจัย ประกอบด้วย

          1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ)

          2. ชื่อผู้เขียนภาษาไทย (จัดให้อยู่ชิดขวาหน้ากระดาษ)

          3. ชื่อตำแหน่ง สังกัด อีเมล เบอร์โทรศัพท์ (จัดให้อยู่รูปของการแทรกเชิงอรรถ)

          4. บทคัดย่อภาษาไทยและคำสำคัญ

          5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และ Keywords

          6. ความเป็นมาของปัญหา

          7. วัตถุประสงค์

          8. วิธีดำเนินการ

          9. ผลการวิจัย

          10. สรุปผล

          11. อภิปรายผล

          12. ข้อเสนอแนะ

          13. เอกสารอ้างอิง

คลิกดาวน์โหลดเทมเพลตบทความวิชาการ

       บทความวิชาการ ประกอบด้วย

          1. ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          2. ชื่อผู้เขียนภาษาไทย (จัดให้อยู่ชิดขวาหน้ากระดาษ)

          3. ชื่อตำแหน่ง สังกัด อีเมล เบอร์โทรศัพท์ (จัดให้อยู่รูปของการแทรกเชิงอรรถ)

          4. บทคัดย่อภาษาไทยและคำสำคัญ

          5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และ Keywords

          6. ความนำ

          7. เนื้อหา

          8. บทสรุป

          9. เอกสารอ้างอิง

คลิกดาวน์โหลดเทมเพลตบทความวิชาการ

       ลักษณะของผลงาน

          1. เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

          2. เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

             2.1 กลุ่มภาษาและจารึกศึกษา

             2.2 กลุ่มวรรณกรรมกับสังคม

             2.3 กลุ่มศิลปะและวัฒนธรรมศึกษาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2020 by Rinac MSU.