การประชุมวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การนำเสนอผลงาน

Untitled Document

1. นำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) สามารถเลือกการนำเสนอได้ดังนี้

  • 1.1 การนำเสนอด้วยวีดิทัศน์และการถามตอบกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมประชุมวิชาการแบบออนไลน์ ผ่านเพจ Facebook : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเจ้าของผลงานจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอผลงาน มีความละเอียดแบบ HD : High Definition (1280 x 720 pixels) และเป็นไฟล์วิดีโอ .mp4 ส่งมาที่ rinacconf@msu.ac.th ภายในระยะเวลาที่ได้รับแจ้งในเอกสารการตอบรับ ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รูปแบบ การจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://rinac.msu.ac.th/conference2020

2. นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) สามารถเลือกการนำเสนอได้ดังนี้

  • 2.1 การนำเสนอแบบออนไลน์ ผู้นำเสนอจะต้องดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนด ขนาดโปสเตอร์กว้าง 80 ซม.Xสูง 120 ซม. ตามรูปแบบที่กำหนด ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอสามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้วจัดส่งไฟล์โปสเตอร์มายังผู้ประสานงานผ่านทางอีเมล์ rinacconf@msu.ac.th โดยสถาบันวิจัยฯ เป็นผู้จัดพิมพ์และดำเนินการติดตั้งไว้ในงานการประชุม ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยมีค่าพิมพ์และติดตั้ง จำนวน 200 บาทต่อหนึ่งผลงาน สามารถดาวน์โหลด template ของโปสเตอร์ ได้ที่ https://rinac.msu.ac.th/conference2020 และถามตอบกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมประชุมวิชาการแบบออนไลน์ในวันประชุมวิชาการ


สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2020 by Rinac MSU.