การประชุมวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการประชุม


กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ

เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3

สั่งสม หล่อหลอม สร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน”

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และถ่ายทอดสดการประชุมออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมFacebook


08:00 – 09:00 น.

ลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ บริเวณลานชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ลงทะเบียนการประชุมออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคม Facebook

09.00 – 09.30 น.

พิธีเปิด

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กล่าวรายงาน

โดย อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

พิธีมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพร่วม บันทึกภาพร่วมกัน

09.30 – 10.30 น.

ปาฐกถาพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ “ทิศทางการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม”

โดย นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

10.30 – 12.00 น.

การเสวนา “สั่งสม หล่อหลอม สร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน”

ผู้ร่วมเสวนา

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นายสมชาติ บุตรราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

  • นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ดำเนินการเสวนา

  • นางสุมาลี สุวรรณกร บรรณาธิการศูนย์ข่าวเครือเนชั่น ภาคอีสาน

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.

นำเสนอผลงาน ประเภทบรรยาย (Oral Presentation) ด้วยตนเอง

นำเสนอผลงาน ประเภทบรรยาย (Oral Presentation) แบบออนไลน์

หมายเหตุ :

1. มอบเกียรติบัตร และเล่ม Proceedings สำหรับผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายในห้องนำเสนอ มอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ ณ บริเวณโปสเตอร์ และจัดส่งทางไปรษณีย์สำหรับผู้นำเสนอ แบบทางไกลผ่านจอภาพ

2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รูปแบบการจัดงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ

เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3

สั่งสม หล่อหลอม สร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน”

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และถ่ายทอดสดการประชุมออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมFacebook


1. การปาฐกถาพิเศษ การเสวนา และการนำเสนอผลงาน จัด ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และถ่ายทอดสดการประชุมออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคม Facebookตลอดการจัดงาน ผ่านเพจ Facebook : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.1 สามารถนำเสนอได้ด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.2 นำเสนอด้วยวีดิทัศน์ (Video) และการถามตอบกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมประชุมวิชาการแบบออนไลน์ โดยเจ้าของผลงานจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอผลงาน มีความละเอียดแบบ HD : High Definition (1280 x 720 pixels) และเป็นไฟล์วิดีโอประเภท .mp4 โดยส่งมาที่ rinacconf@msu.ac.th สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.3 สำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ให้ส่งไฟล์โปสเตอร์ผ่านทางอีเมล rinacconf@msu.ac.th ขนาดโปสเตอร์กว้าง 80 ซม. Xสูง 120 ซม. ตามรูปแบบtemplate ที่กำหนดในเว็บไซต์หลักการประชุม นำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสถาบันวิจัยฯ เป็นผู้จัดพิมพ์และดำเนินการติดตั้ง โดยมีค่าพิมพ์และติดตั้ง จำนวน 200 บาท ต่อหนึ่งผลงาน

3. ผู้เข้าร่วมการประชุมที่ไม่นำเสนอผลงาน สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่

3.1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (รับจำนวนจำกัด)

3.2 ติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนออนไลน์ผ่านเพจ Facebook ของสถาบันวิจัยฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ :0-4372-1686 , 0-4375-4333 ต่อ 6164โทรสาร : 0-4372-1686

E-mail : rinacconf@msu.ac.th Website หลักการประชุม : https://rinac.msu.ac.th/conference2020

Facebook :สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ประสานงาน

ดร.อัจฉรี จันทมูล 09-4371-0290

คุณนิ่มนวล จันทรุญ 09-0024-4679

คุณจงรักษ์ คชสังข์ 08-1261-0097


สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2020 by Rinac MSU.