การประชุมวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

Untitled Document
ค้นหาจากชื่อ

ลำดับ ชื่อ-สกุล คณะ มหาวิทยาลัย
1 อาจารย์เกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย มนุษยศสาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2 นายธนาภัสสร์ สนธิรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 นายณภัทร ประศาสน์ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4 อาจารย์อานุภาพ​ จันทรัมพร มัณฑนศิลป์​ มหาวิทยาลัย​ศิลปากร​
5 ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร รัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6 ดร.พระครูโสภณธรรมภิมณฑ์ คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7 อาจารย์สุริยา คลังฤทธิ์ ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
8 อาจารย์ภัสสร มิ่งไธสง วิัจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
9 ดรสุพัตรา วะยะลุน เทคโนคอมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 ดร.เกริกวุฒิ กันเที่ยง การจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จ.นครศรีธรรมราช

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2020 by Rinac MSU.