การประชุมวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อ

Untitled Document

สถานที่ติดต่อ/ผู้ประสานงาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

    โทรศัพท์ 0-4372-1686 ,0-4375-4333 ต่อ 6164

    โทรสาร 0-4372- 1686

    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

ผู้ประสานงาน:

    ดร.อัจฉรี จันทมูล 09-4371-0290

    คุณนิ่มนวล จันทรุญ 09-0024-4679

    โทรศัพท์ 0-4372-1686 ,0-4375-4333 ต่อ 6164

แผนที่วารสารอีสานศึกษา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2020 by Rinac MSU.