การประชุมวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อเจ้าภาพร่วม

Untitled Document

คณะ/หน่วยงาน เจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน
1 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน
2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
4 หอสมุดแห่งชาติ
5 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
8 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
15 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
16 โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
17 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2020 by Rinac MSU.