การประชุมวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์

Download Poster
ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์

การศึกษาตำรับยาในกลุ่มอาการผิดปกติเกี่ยวกับการขับถ่ายอุจจาระและการขับถ่ายปัสสาวะจาก เอกสารใบลาน : ตำรายา วัดท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Download Poster
ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์

การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ดิคโตกลอส ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Download Poster
ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์

การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บูรณาการในรายวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Download Poster
ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์

การใช้บทเพลงและเสียงดนตรีในพิธีกรรมของผีมดผีหมอ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

Download Poster
ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์

การศึกษาภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจในหมอลำเรื่องต่อกลอนคณะเสียงอิสาน เรื่อง บุญนำกรรมแต่ง

Download Poster
ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์

เอกลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

Download Poster
ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์

การพัฒนากลยุทธ์การตลาด กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านกกบก อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

Download Poster
ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์

การอนุรักษ์และสืบสานการแกะหนังตะลุง บ้านควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

Download Poster
ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์

ผลสัมฤทธิ์ทางด้านศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดการสร้างสรรค์แบบคิวบิสม์

Download Poster
ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์

การเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นไทเลยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Download Poster
ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์

การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพิพิธภัณฑ์วัดน้ำจำ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Download Poster
ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์

ผ้าไหมย้อมมะเกลือบ้านเมืองหลวง ผ้าทอมืออัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ

Download Poster
ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์

การพัฒนาทักษะวงดนตรีสากลของกลุ่มเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชน

Download Poster
ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์

การออกแบบอัตลักษณ์ และการผลิตสื่อสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2020 by Rinac MSU.