การประชุมวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานวิชาการผ่านการพิจารณา

# ชื่อ-สกุล กลุ่ม คณะ มหาวิทยาลัย
1 อาจารย์อภินันท์ ปานเพชร ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 อาจารย์กิตติพงษ์ พลทิพย์ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
3 นางสาวรวินันท์ ลอยเมฆ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4 นางทัศนีย์ บัวระภา ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 นางสาวสุฑามาศ ราชวังเมือง ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 นางสาวศศิกร กมลรัตนกุล ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา ยศคำลือ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
8 อาจารย์ปิยาภรณ์ แสนศิลา ภาษาและจารึกศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 นางสาวสิริจรรยา ตาอินทร์ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อาจารย์กมลพัฒน์ ไชยสงคราม ภาษาและจารึกศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ อิทธิผล ภาษาและจารึกศึกษา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วข.บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
12 ดร.อำนาจ บุญอนนท์ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13 อาจารย์อรทัย สุขจ๊ะ ภาษาและจารึกศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14 อาจารย์ธีรพงศ์ สงผัด ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15 รองศาสตราจารย์ ดร.นาวาโท วัฒนชัย หมั่นยิ่ง วรรณกรรมกับสังคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
16 อาจารย์ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2020 by Rinac MSU.